RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO

W związku z prowadzoną współpracą oraz mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przesyłamy następujące informacje związane z przetwarzaniem przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o tym w jakim celu i w jakim zakresie dane te są przetwarzane, jest:

– w zakresie danych przetwarzanych przez DEKAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – DEKAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 21-1000 Lubartów
ul. Przemysłowa 20 NIP 714-17-74-227, REGON 432252750, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172459, prowadzonego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

– w zakresie danych przetwarzanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE „DEKAL” WIESŁAW DEĆ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE „DEKAL” WIESŁAW DEĆ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 21-1000 Lubartów
ul. Przemysłowa 20, NIP 7140001842, REGON 030003699, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004570, prowadzonego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne
w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

– art. 6 ust. 1 lit c RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych,

– art. 6 ust 1 lit f RODO który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Umową.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ LUB PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich, przez które rozumie się kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, informatyczne oraz usługi ajencyjne, marketingowe i sprzedażowe.

6. DOSTĘP DO DANYCH

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


wdrożenie 2015 Icommedia.pl